TELETRONIC Denmark ApS

logo
anvendelse home produkter anvendelse mere info hent data

Se også:   Fjernstyring   GSM Loggere   Radiomodemmer


Radiologgere

Registrering af overløb i overløbsbygværk

TELELOG 2K2
I et overløbsbygværk måles overløb. Der måles ved brug af en ultralyds vandstandsmåler og en højvandstandssensor der er tilkoblet en TELELOG DUO radiologger. Alt udstyr er placeret nede i brønden på en kloaktravers og strømforsynes fra en akkumulator. Loggeren indgår i et større målesystem, hvor der samtidigt måles nedbør og vandstand i kloakkerne.

Tegning


Overvågning af nyanlagt kanalsystem på byggeplads

TELELOG 2K2
I Ørestaden ved København anlægges kanaler mellem nybyggeriet. Med en 5 kanals TELELOG 2000 radiologger måles nedbør og vandstand i kanalen for at dokumentere tætheden i kanalbunden og for at registrere mængden af regnvand der tilføres kanalen. Med midlertidige dæmninger udføres tæt-hedsprøvningerne i 3 afsnit ad gangen og fordampning måles i et referencekar. Med radiosignal overføres data til driftskontoret.


Overvågning af milekomposteringsanlæg

TEMPLOG
Med 56 stk TEMPLOG radiologgere indsamles temperaturmålinger fra slamkompost der er lagt op i miler. Med radiosignal overføres målingerne til en pc på driftkontoret.

TEMPLOG radiologgere er batteridrevet og har to temperatursensorer der er indbygget i det hvide rør. De måler temperaturen i henholdsvis 25 og 75 centimeters dybde.
TEMPLOGPerkolat flowmåling på affaldsdepotet AV MILJØ ved København.

På affaldsdepotet blev der i 1997 installeret 10 stk. TELELOG radiologgere nede i samlebrønde for perkolatdræn, der er udlagt under et flyveaskedepot. Perkolatet indeholder tungmetaller og er yderst giftigt og bliver derfor pumpet til et renseanlæg. I starten af måleprogrammet blev udstyret tit flyttet rundt, men nu er udstyret fast placeret og har fået permanent strømforsyning.

TEMPLOGTEMPLOG
Til venstre ses en flow måler. Perkolatet løber igennem en målesprække og stemmes op. Niveauet måles og omregnes til flow.

Nederst til venstre ses udstyret monteret i en af målebrøndene.

Fotoet til højre viser, hvorledes grundvandstanden overvåges for at sikre at grundvandet står lavere inde på affaldsdepotet i forhold til det omgivende landskab. Et solpanel strømforsyner målestedet året rundt og vandstanden sendes ind til driftkontoret med radiosignal.
TEMPLOG


Indsamling af data fra geoteknisk udstyr på storebæltsbroen

TELELOG 2K2
1995 blev de første af ialt 14 stk. TELELOG radiologgere sat i drift på Storebæltsbroen. De indsamler data fra geoteknisk udstyr rundt på broen. Ved den første installation blev udstyret fløjet frem med en helikopter. Solpaneler og vindgeneratorer blev anvendt som strømforsyning indtil permanent strøm blev etableret. Til højre ses en af målestederne på ankerblok 15 og i baggrunden to Storebælts færger.
TELELOG 2K2


Indsamling af afløbsdata fra afløbssystemet i Helsingør Kommune

Tegningen viser et udsnit af et mobilt målesystem, der i perioden 2000 til 2001 blev flyttet rundt i Helsingør kommunes afløbssystem fra Espergærde i syd til Ålsgårde i nord. Ved brug af fire regnmålere og 26 TELELOG radiologgere placeret nede i kloaksystemet blev spildevandsføringen i kloaksystemet undersøgt.

Måledata blev med radiosignaler sendt fra brøndene og regnmålerne ind til en TELELOG 2000 HOVEDSTATION på Helsingør renseanlæg. Med GSM forbindelsen blev måledata overført til en computer, hvor brugere af måledata på hjemmesiden www.teletronic.dk kunne hente måledata, een fil for hver radiologger.

map


TELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 1. januar 2003, © Copyright 1997-2003 TELETRONIC Denmark ApS